Total THC/A: 30.8%

Korova - Cake Frosting              

Korova - Cake Frosting 3.5g

$66.00Price